Ponúkame dva typy tréningov:

Kondičná gymnastika

 • Trénuje sa 1x týždenne v trvaní 2 hodiny (predškoláci v materských školách 1 hodinu). Paušálny členský príspevok je 35€/mesiac
 • V prípade súrodencov ponúkame 10% zľavu

Športová gymnastika

 • Trénuje sa 2x týždenne v trvaní 2 hodiny. Paušálny členský príspevok je 60€/mesiac
 • V prípade súrodencov ponúkame 10% zľavu

Práva a povinnosti členov

 • Členovi vzniká povinnosť platiť príspevok s viazanosťou na tri mesiace, počas tohto obdobia má rezervované miesto v tréningovej skupine. Počas školského roku hovoríme o troch trimestroch (október-november-december), (január-február-marec), (apríl-máj-jún). Po uplynutí jedného trimestra sa členstvo v klube automaticky predlžuje na nasledujúci trimester. Ak by teda člen nemohol ďalej pokračovať, je potrebné doručiť nám odhlášku ešte počas prebiehajúceho trimestra. Pri včasnom doručení odhlášky bude člen z ďalšieho trimestra vyradený. Odhlášku nájdete nižšie v texte
 • Platí sa naraz za celý trimester? Áno, je to ideálne, pri kondičných kurzov nutné. V prípadoch sociálne slabších rodín sa vieme dohodnúť aj individuálne. Začiatkom každého mesiaca obdržíte na vami zadaný email výzvu k úhrade s potrebnými inštrukciami. Úhradu je potrebné uskutočniť najneskôr ku 15. kalendárnemu dňu v mesiaci
 • V prípade ochorenia (za predpokladu vymeškania viac než 30% tréningových hodín v danom mesiaci), môže člen požiadať o vrátenie čiastky príspevku. Takáto žiadosť je osobitne posúdená až po ukončení daného trimestra, uhradiť sa musí celý. Za predpokladu predloženia lekárskeho potvrdenia, bude alikvótna čiastka refundovaná. Bez lekárskeho potvrdenia však žiadna finančná náhrada nie je možná

Prihlášky

Pre platné prihlásenie dieťaťa do klubu postupujte prosím nasledovne

 • Pre športovú gymnastiku školákov – (vyplňte prihlášku ,,Športová gymnastika školáci,,)
 • Pre kondičnú gymnastiku školákov – (vyplňte prihlášku ,,Kondičná gymnastika školáci,, + prihláška do CVČ ZŠ Petra Škrabáka, ak dieťa prihlasujete do tejto telocvične)
 • Pre kondičnú gymnastiku predškolákov – (vyplňte prihlášku ,,Kondičná gymnastika predškoláci,,)

Dbajte prosím na výber správnej prihlášky a tiež prosím, venujte pozornosť jej čitateľnému vypísaniu. Vyplnené prihlášky prosíme zaslať (nie doporučene) poštou na adresu Marek Dobias; Na Sihoti 1159/21; Dolný Kubín; 026 01. Tí, ktorí donesú prihlášku osobne, prosím vhodiť do schránky označenej logom Bojovníci

Stiahnuť si prihlášku

Prihláška Športová gymnastika školáci
Prihláška Kondičná gymnastika školáci
Prihláška Kondičná gymnastika predškoláci
Prihláška do CVČ ZŠ Petra Škrabáka
Odhláška z klubu

Ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov a GDPR  Do platnosti dňa 25.5.2018 vstúpilo nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ktoré nahradilo Slovenskú legislatívu (zákon č.122/2013). V súlade s článkom 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach. Ide o takzvaný “ zákon GDPR“
 • Správca osobných údajov  Správca osobných údajov na internetovej stránke www.gymnastikadolnykubin.sk je Marek Dobias, mmarekdobias@gmail.com
 • Rozsah spracovania  Osobné údaje spracovávame len na účely komunikácie, alebo registrácií na súťaže. Zdroje sú priamo od vás, z prihlášok. Ide o osobné údaje typu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email a rodné číslo. Prehlasujeme, že vaše údaje nebudú  s výnimkou Slovenskej gymnastickej federácie poskytnuté žiadnym tretím stranám
 • Doba spracovania V listinnej aj digitálnej podobe sa uchovávajú počas trvania členstva vášho dieťaťa. Po ukončení členstva sú vyradené z evidencie a skartované
 • Ochrana a zabezpečenie Počítač združenia je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym šifrovacím programom FolderLock. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia. Dobrovoľne sa zaväzujeme, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci evidencie
 • Prehlásenie správcu Prehlasujem, že ako správca osobných údajov svojich odberateľov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje svojich členov spracúvame len na základe súhlasu, oprávneného záujmu alebo zákonného právneho titulu. Voči svojim členom spĺňame informačnú povinnosť podľa Zákona o ochrane osobných údajov a plníme aj všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Pri krádeži, strate, či neoprávnenom vstupe budeme informovať Úrad na ochranu osobných údajov.